Ogłoszenie o zawarciu umowy na przewóz słuchaczy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 273502-2012 z dnia 2012-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Sopot - Kłajpeda - Sopot; Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda: a) transport autokarowy słuchaczy w liczbie ok 35 osób z Sopotu do Kłajpedy i z powrotem:...
Termin składania ofert: 2012-08-06


Sopot: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Sopot - Kłajpeda - Sopot; Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda.
Numer ogłoszenia: 300014 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273502 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Sopot - Kłajpeda - Sopot; Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Sopot - Kłajpeda - Sopot; Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda: a) transport autokarowy słuchaczy w liczbie ok 35 osób z Sopotu do Kłajpedy i z powrotem: na trasie Sopot - Kłajpeda - Sopot w terminie 20 - 30 sierpnia 2012 wyjazd z Sopotu 19 sierpnia w godzinach wieczornych. Powrót z Kłajpedy 30 sierpnia w godzinach wieczornych), b) transport autokarowy słuchaczy w liczbie ok. 25 osób z Kłajpedy do Sopotu i z powrotem, na trasie Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w następującym terminie 21-23 wrzesień 2012( wyjazd z Kłajpedy 20 września w godzinach wieczornych. Powrót z Sopotu do Kłajpedy 23 września w godzinach wieczornych)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług przewozu słuchaczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATA Sp. z o.o., Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 17000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20360,00
  • Waluta: PLN.