Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla wykładowców BAIT

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219657-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach: Kłajpeda ( Litwa); Karlshamn (Szwecja) oraz Sopot (Polska): Część I - 11-13 listopada 2014 Kłajpeda (Litwa) Część II -...
Termin składania ofert: 2014-10-27


Sopot: świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach: Kłajpeda ( Litwa); Karlshamn (Szwecja) oraz Sopot (Polska).
Numer ogłoszenia: 367312 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219657 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach: Kłajpeda ( Litwa); Karlshamn (Szwecja) oraz Sopot (Polska)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach: Kłajpeda ( Litwa); Karlshamn (Szwecja) oraz Sopot (Polska): Część I - 11-13 listopada 2014 Kłajpeda (Litwa) Część II - 19-21 listopada 2014 Karlshamn (Szwecja) Część III - 1-3 grudnia 2014 Sopot ( Polska)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ATA Sp. zo.o., ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4068,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1680,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1680,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ata Sp. zo.o., ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7787,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5080,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5080,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ata Sp. zo.o., ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2252,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 560,00
 • Oferta z najniższą ceną: 560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 560,00
 • Waluta: PLN.