Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 28.10.2014

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 28.10.2014r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy 16/2014

Dot. świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców  Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach Kłajpeda ( Litwa), Karlshamn (Szwecja); oraz Sopot (Polska)

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w mistach Kłajpeda (Litwa), Karlshamn (Szwecja)  oraz Sopot (Polska) ”  – nr postępowania 16/14 (numer ogłoszenia BZP: 219657 – 2014 z dnia  17.10.2014)  wybrano następującą ofertę :

 

                               Część I :

ATA Sp. z o.o.;

80-275 Gdańsk, ul. Kisielewskiego 4

Cena oferty : 1.680,00 zł

Część II :

ATA Sp. z o.o.;

80-275 Gdańsk, ul. Kisielewskiego 4

Cena oferty : 5.080,00 zł

 

Część III:

ATA Sp. z o.o.;

80-275 Gdańsk, ul. Kisielewskiego 4

Cena oferty : 560,00 zł

 

Uzasadnienie

W postepowaniu w części I , II i III po  złożono jednej ofercie. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Część I zamówienia – usługi hotelowe w mieście Kłajpeda (Litwa)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

100

100

Część II zamówienia – usługi hotelowe w mieście Karlshamn(Szwecja)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

100

100

 

Część III zamówienia – usługi hotelowe w mieście Sopot (Polska)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

100

100

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 5  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a