Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług noclegowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 19 sierpnia 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 169047-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w miesiącu sierpień 2014r oraz w Sopocie w miesiącu wrzesień 2014r
Termin składania ofert: 2014-08-13


Sopot: świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w miesiącu sierpień 2014r oraz w Sopocie w miesiącu wrzesień 2014r.
Numer ogłoszenia: 274552 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169047 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w miesiącu sierpień 2014r oraz w Sopocie w miesiącu wrzesień 2014r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w miesiącu sierpień 2014r oraz w Sopocie w miesiącu wrzesień 2014r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Up HOTEL S.C., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14583,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9750,00
  • Oferta z najniższą ceną: 9750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12650,50
  • Waluta: PLN.