Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług transportowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 19 sierpnia 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 169127-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014
Termin składania ofert: 2014-08-13


Sopot: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014.
Numer ogłoszenia: 274564 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169127 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usługi przewozu słuchaczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przewozy Autokarowe LIPNICKI, Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki, ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16644,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16880,00
  • Oferta z najniższą ceną: 16880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16880,00
  • Waluta: PLN.