Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 14 sierpnia 2014.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 14.08.2014

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP-1/13/2014

Dot. przetargu nieograniczonego na „Przewóz słuchaczy  na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego  na trasie Kłajpeda – Gdynia – Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda-Sopot-Kłajpeda  w miesiącu wrześniu 2014”

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  przewóz słuchaczy  na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego  na trasie Kłajpeda – Gdynia – Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda-Sopot-Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014 – nr postępowania 13/14 (numer ogłoszenia BZP: 169127- 2014 z dnia  05.08.2014)  wybrano następującą ofertę :

Przewozy Autokarowe LIPNICKI, Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki

Ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

Cena oferty  łącznie z podatkiem VAT : 16.880,00 PLN

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono jedną ofertę. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

Przewozy Autokarowe LIPNICKI, Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki

Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

100

100

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 3  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a