Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 14 sierpnia 2014.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 14.08.2014r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy 14/2014

Dot. świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w sierpniu oraz w Sopocie w miesiącu wrześniu 2014

 

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Gdynia w miesiącu sierpień 2014 oraz w Sopocie w miesiącu wrzesień 2014”  – nr postępowania 14/14 (numer ogłoszenia BZP: 169047 – 2014 z dnia  05.08.2014)  wybrano następującą ofertę :

Up Hotel s.c.

58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1

Cena oferty : 9.650,00 zł

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono dwie oferty. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

 

1.

Up Hotel s.c.

58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1

100

100

 

2.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

77,07

77,07

             

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3a  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 3  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a