Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl


Sopot: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014
Numer ogłoszenia: 169127 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART , ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Gdynia - Kłajpeda w miesiącu sierpniu oraz Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącu wrześniu 2014.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. wykonanie usługi przewozu osób.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upoważnienia (jeśli dotyczy) 2) druk oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 2) udziału podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia 3) zakresu zamówienia, 4) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia ilości wyjazdów - w przypadku rezygnacji z danego wyjazdu wynagrodzenie określone w umowie zostanie pomniejszone o wartość usługi z której zrezygnowano, zmiany podatku VAT. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację umowy w pierwotnych terminach - w przypadku konieczności rezygnacji z danego wyjazdu wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość usługi z której zrezygnowano. 4. Zmiana udziału podmiotów trzecich może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z podmiotów trzecich w realizacji zamówienia, mimo iż w złożonej ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia z pomocą podmiotów trzecich 2) zmiany zakresu części zamówienia realizowanych za pomocą podmiotów trzecich. 5. Zmiana zakresu zamówienia może nastąpić za zgodą Zamawiającego w przypadku: 1) rezygnacji z danego wyjazdu w stosunku do wyjazdów podanych w SIWZ (ilości wyjazdów podanych w SIWZ) 2) zmiany kierowców 3) zmiana terminów wyjazdu w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ 4) zmiany autokarów za pomocą których Wykonawca zobowiązał się świadczyć usługę ( pojazdy muszą spełniać wymogi SIWZ, zmiana może nastąpić jedynie za zgoda zmawiającego) 5) konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację umowy w pierwotnych terminach. 6. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2)w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bart.sopot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART z siedzibą w Sopot 81-703 przy ul. Kościuszki 61 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 11:00, miejsce: BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART z siedzibą w Sopot 81-703 przy ul. Kościuszki 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Świadczenie usługi przewozu słuchaczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak