Ogłoszenie o zawarciu umowy na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 09.07.2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133241-2014 z dnia 2014-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
Przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia - Kłajpeda - Gdynia oraz trasie Gdynia - Rostock ( Niemcy) - Gdynia: a) Transport autokarowy słuchaczy w liczbie ok. 15 osób z Gdyni do...
Termin składania ofert: 2014-07-01


Sopot: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia - Kłajpeda - Gdynia oraz Gdynia - Rostock ( Niemcy) - Gdynia.
Numer ogłoszenia: 229366 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133241 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia - Kłajpeda - Gdynia oraz Gdynia - Rostock ( Niemcy) - Gdynia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia - Kłajpeda - Gdynia oraz trasie Gdynia - Rostock ( Niemcy) - Gdynia: a) Transport autokarowy słuchaczy w liczbie ok. 15 osób z Gdyni do Kłajpedy i z powrotem, rozpoczęcie realizacji usługi : 10.07.2014 b) Transport autokarowy słuchaczy w liczbie 19 osób z Gdyni do Niemiec (miasto Rostock) i z powrotem, rozpoczęcie realizacji usługi: 21.07.2014..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usługi przewozu słuchaczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lipnicki Travel, Łaczno 1A, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20077,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7730,00
  • Oferta z najniższą ceną: 7730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17500,00
  • Waluta: PLN.