Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 9.07.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208786-2014 z dnia 2014-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy ) w liczbie 15-19 osób w terminie 22 - 23 lipiec 2014 (1 doba)
Termin składania ofert: 2014-07-01


Sopot: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock (Niemcy ).


Numer ogłoszenia: 229212 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208786 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy )..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy ) w liczbie 15-19 osób w terminie 22 - 23 lipiec 2014 ( 1 doba )..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATA Sp. z o.o., ul. kiesielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1523,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3060,14
  • Oferta z najniższą ceną: 3060,14 / Oferta z najwyższą ceną: 3060,14
  • Waluta: PLN.