Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 1.07. 2014

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 01.07.2014r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy 9/2014

Dot. świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych w mieście Rostock ( Niemcy)

 

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych mieście Rostock (Niemcy) ”  – nr postępowania 9/14 (numer ogłoszenia BZP: 208786 – 2014 z dnia  23.06.2014)  wybrano następującą ofertę :

ATA Sp. z o.o.;

80-275 Gdańsk, ul.Kisielewskiego 4

Cena oferty : 3060,14 zł

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono jedną ofertę. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

100

100

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 5  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a