Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 23.06.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl


Sopot: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy )
Numer ogłoszenia: 208786 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART , ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla słuchaczy w mieście Rostock ( Niemcy ) w liczbie 15-19 osób w terminie 22 - 23 lipiec 2014 ( 1 doba ).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - świadczenie usług noclegowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Specyfikacja oferowanych usług wraz z załączonymi zdjęciami, folderami

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upoważnienia (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w następujących okolicznościach: 1) zmiany wynagrodzenia jako następstwo zmian obowiązujących przepisów, w tym zmiany stawki podatku VAT, 2) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy, 3) konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy lub rezygnacji z terminu wskazanego w SIWZ w sytuacji, lub gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację umowy w pierwotnych terminach, 4) konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegną poszczególne terminy noclegów wskazane w opisie przedmiotu 5) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy; 6) zmiana przedmiotu zamówienia (ilości noclegów) w przypadku zmiany liczby słuchaczy (liczby noclegów)- zmniejszenie/zwiększenie liczby słuchaczy 7) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy umowy może nastąpić w przypadku zwiększenia / zmniejszenia liczby uczestników, noclegów, zamiany pokoi 8) Zmiana w zakresie udziału podmiotów trzecich może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z podmiotów trzecich w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia z pomocą podmiotów trzecich; 2) zmiany zakresu części zamówienia realizowanych za pomocą podmiotów trzecich. 2. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bart.sopot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bałtycka Agencja Artystyczna BART Sopot 81-703 ul. Kościuszki 61.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Bałtycka Agencja Artystyczna BART Sopot 81-703 ul. Kościuszki 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak