Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług noclegowych dla projektu BAIT - wizyty studyjne

Data zamieszczenia informacji na stronie: 16 czerwca 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179724-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
świadczenie usług noclegowych dla słuchaczy Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w mieście Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania).
Termin składania ofert: 2014-06-05


Sopot: Świadczenie usług noclegowych dla słuchaczy Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w mieście Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania).
Numer ogłoszenia: 202166 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179724 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług noclegowych dla słuchaczy Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w mieście Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług noclegowych dla słuchaczy Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w mieście Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ata Sp. z o.o., Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2615,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 3900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3900,00
  • Waluta: PLN.