Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT - wizyty studyjne

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 06.06.2014r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy 8/2014

Dot. świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach: Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania)

 

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie usług noclegowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w miastach Kołobrzeg (Polska) oraz Bornholm (Dania)”  – nr postępowania 8/14 (numer ogłoszenia BZP: 179724 – 2014 z dnia  28.05.2014)  wybrano następującą ofertę :

ATA Sp. z o.o.;

80-275 Gdańsk, ul.Kisielewskiego 4

Cena oferty : 3900,00 zł

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono jedną ofertę. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

1.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

100

100

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 5  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a