Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 02.04.2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 84772-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącach kwiecień, maj 2014
Termin składania ofert: 2014-03-21


Sopot: Przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącach kwiecień, maj 2014.
Numer ogłoszenia: 70713 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84772 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącach kwiecień, maj 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda w miesiącach kwiecień, maj 2014..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usługi przewozu słuchaczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATA Sp. z o.o.;, ul.Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22054,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 11500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14480,00
  • Waluta: PLN.