Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia na stronie 21.08.20013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 297242-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sopot
Świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla : część I - Usługi noclegowe dla wykładowców część II - Usługi noclegowe dla słuchaczy w terminie...
Termin składania ofert: 2013-08-02


Sopot: Świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla : część I - Usługi noclegowe dla wykładowców część II - Usługi noclegowe dla słuchaczy.
Numer ogłoszenia: 165733 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297242 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, woj. pomorskie, tel. , faks 58 5558442.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla : część I - Usługi noclegowe dla wykładowców część II - Usługi noclegowe dla słuchaczy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla : część I - Usługi noclegowe dla wykładowców część II - Usługi noclegowe dla słuchaczy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Świadczenie usług noclegowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznych Programu Południowy Bałtyk, Priorytet 2.4 Local Community Initiatives...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługi noclegowe dla wykładowców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATA Sp. z o.o., ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12022,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9765,00
  • Oferta z najniższą ceną: 9765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9765,00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Usługi noclegowe dla słuchaczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATA Sp.z o.o., ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29808,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8100,00
  • Oferta z najniższą ceną: 8100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13645,80
  • Waluta: PLN.